Formy pomocy

KONSULTACJA – to spotkanie, na którym można uzyskać poradę w określonym problemie, w przypadku psychoterapii to początkowe 1-3 spotkań, które służą określeniu problemu, nawiązaniu relacji, sprecyzowaniu celu i zadecydowaniu o formie psychoterapii.

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA – to forma psychoterapii , w której uczestniczy klient i psychoterapeuta. Może być krótkoterminowa – skoncentrowana na rozwiązaniu danego problemu, ok. 12 spotkań 1 raz w tygodniu. Psychoterapia długoterminowa – w poważniejszych problemach lub zaburzeniach, spotkania 1-2 razy w tygodniu , przez rok lub dłużej. W obu przypadkach czas trwania sesji wynosi 50 minut. W PERSONAL PROGRESS praktykowana jest psychoterapia psychodynamiczna i poznawczo – behawioralna.

PSYCHOTERAPIA PAR – psychoterapeuta pracuje równocześnie z dwoma osobami, głównie koncentrując się na relacjach między nimi. Tę formę stosuje się jako pomoc parom w kryzysie, który charakteryzuje się ograniczonym czasem trwania oraz wysokim poziomem napięcia u obojga partnerów, co jest przyczyną częstych konfliktów oraz pojawieniem się poczucia braku wpływu i braku nadziei na pozytywne rozwiązanie. Psychoterapię pary poprzedzają trzy wstępne konsultacje, podczas trzeciej konsultacji terapeuta wspólnie z klientami podejmują decyzję dotycząca dalszych działań/ terapia pary, psychoterapia indywidualna lub inne formy terapii i pomocy psychologicznej/. Spotkania odbywają się w odstępie 1-2 tygodni.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA – to oddziaływanie terapeutyczne małej grupy społecznej i zamierzonego oddziaływania psychoterapeuty, w celu spowodowania pożądanej zmiany u uczestników grupy, która tworzona jest poprzez wcześniejszą kwalifikację. Składa się z 8-10 osób o podobnych trudnościach życiowych. W PERSONAL PROGRESS tworzone są grupy półotwarte, zakładające rotację, w związku z odejściem lub przyjściem nowego uczestnika grupy. Spotkanie grupowe trwa 3-4 godz.